Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού η δράση για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού η δράση για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Γραφτείτε στη λίστα Ενημερωτικών Δελτίων μας