Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με άριστη συνεργασία μεταξύ τους, που επιτρέπει την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών Επενδυτικών Σχεδίων προς υπαγωγή σε Αναπτυξιακά/Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Διαχείριση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Υποστήριξη Υλοποίησης Επιδοτούμενων Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων προς χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων και πιστοποιήσεων επενδυτικών σχεδίων προς ενίσχυση / χρηματοδότηση

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Εκπόνηση μελετών Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Εκπόνηση Σχεδίων Marketing
 • Εκπόνηση μελετών Έρευνας Αγοράς και Προώθησης Προϊόντων
 • Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας & Υγιεινής Προϊόντων (ISO 9001 & ISO 22000)
 • Υπηρεσίες μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες Επιχειρηματικών Συμβουλών
 • Υπηρεσίες Συμβουλών Επιχειρησιακής Οργάνωσης
 • Υπηρεσίες Συμβουλών Οικονομικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
 • Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών
 • Υπηρεσίες Due Diligence

Γραφτείτε στη λίστα Ενημερωτικών Δελτίων μας